Rol RMC in sluitende aanpak kwetsbare jongeren

Een sluitende aanpak is nodig om jongeren in een kwetsbare positie perspectief op werk en opleiding te bieden. In verschillende brieven hebben de ministers van OCW en SZW aangegeven hierbij een belangrijke rol voor de RMC-functie te zien. In de regio Utrecht Noordwest is hier reeds ervaring mee opgedaan, in het project JOW!. Schoolverlaters pro en vso zijn door de RMC-functie (RBL) gevolgd en waar nodig begeleid naar onderwijs, werk of dagbesteding. Bij sommige van deze jongeren volstonden beperkte en gerichte acties, bij andere jongeren was er meer nodig. Niet in alle gevallen heeft JOW! het verschil kunnen maken.

In 2016 zijn de opbrengsten en werking van JOW! geëvalueerd. De evaluatie maakte duidelijk dat de RMC-functie van belangrijke waarde kan zijn, maar ook dat de gekozen aanpak verre van ideaal was. Er is in het eerste jaar veel geleerd over wat werkt, en wat niet. Lessen die meegenomen zijn in de dialoog over de sluitende aanpak van de toekomst. In interviews met de betrokken wethouders hebben zij hun ambitie en visie uiteengezet. Sleutelwoorden: geen jongere op de bank, uit persoonlijk én maatschappelijk oogpunt, domeinoverstijgend denken en dien, een outreachende aanpak, aansluiten bij de leefwereld, een passend aanbod, lokale verbindingen en regionale samenwerking. Beleidsmedewerkers en uitvoerders zijn aan de slag gegaan met concrete lokale plannen. De meeste gemeenten starten begin 2018 met de uitvoering ervan. In alle plannen zien we een belangrijke rol weg gelegd voor de RMC-functie vanwege haar informatiepositie (wie zijn de jongeren zonder werk of opleiding?) en deskundigheid ten aanzien van toeleiding naar scholing. Sommige gemeenten zien ook een belangrijke rol voor de RMC-functie als het gaat om de benadering van de jongeren en/of regievoering.

RBL