Publicaties

Leren Waarderen - Leerlingen uit het praktijkonderwijs

Eind februari heeft Huub Poels als directeur afscheid genomen van de Rijzert, school voor praktijkonderwijs in Den Bosch. Ter ere van zijn afscheid heb ik Huub uitgebreid mogen interviewen over zijn kijk op het praktijkonderwijs en de passies, talenten en beperkingen van de leerlingen. Een openhartig verhaal van een bevlogen man. Over zijn verwondering, de puurheid van deze jongeren, hoe ze niet moeilijk maar anders leren, de tweedeling in de maatschappij, zijn persoonlijke hoogte- en dieptepunten en de kansen voor het pro om het verschil te maken.

Oproep Stichting Downsyndroom

Brief voor ouders van kinderen met het Downsyndroom geboren in de periode augustus 1987 – oktober 1996. Deze brief bevat een toelichting op het onderzoek naar 'wat werkt' in de zelfstandigheidsbevordering van jonge mensen met verstandelijke beperkingen.

Van school naar werk

Jaarlijks is er een groot aantal jongeren dat er niet in slaagt vanuit school werk te vinden of te behouden. Het betreft leerlingen uit het pro, vso en entreeopleiding, maar ook jongeren uit het mbo op de hogere niveaus. Zij zijn tijdens hun opleiding aangewezen op extra ondersteuning en hebben die hulp ook nodig in de overgang naar werk. Met verschillende succesvolle praktijken is gesproken over deze problematiek én de oplossingen. In deze goede voorbeelden tekent zich een wezenlijk andere, meer op de jongere gerichte benadering af, waarin de loopbaan van de jongere centraal staat. De andere benadering is uitgewerkt in het rapport 'Van school naar werk'.

Perspectief 23-plus

Nederland telt meer dan 138.000 23- tot 27 jarigen zonder werk of opleiding. Veel van deze 23-plussers hebben onvoldoende perspectief op verbetering van hun situatie.

Het gaat om een groep jongvolwassenen die hard getroffen is door de crisis: naast het verlies aan arbeidsplaatsen is ook het aantal BBL-plaatsen fors afgenomen. De BOL is, vanwege hun inkomensbehoefte, voor veel 23-plussers geen reëel alternatief. Daarbij zijn de meeste BOL-opleidingen ook niet ingericht op deze 23-plussers.

Herstel en vernieuwing van de BBL en het vergroten van de toegankelijkheid van de BOL zullen het perspectief van de 23-plussers met lichtere problematiek doen verbeteren. De 23-plussers met meer hardnekkige en complexe problematiek zijn meer geholpen met alternatieve opleidingsroutes; korte opleidingsmodulen met certificering. Verder moet de begeleiding van deze jongvolwassenen anders en beter: persoonlijker, intensiever en met meer continuïteit.

Perspectief op Werk pro-leerlingen

De laatste jaren is een aanzienlijk deel van de leerlingen uit het praktijkonderwijs een mbo-opleiding gaan volgen. Dit onderzoek onder ruim 820 praktijkonderwijs leerlingen wijst uit dat de leerlingen die een mbo-opleiding zijn gaan volgen beduidend minder succesvol zijn op de arbeidsmarkt dan de leerlingen die direct aan het werk gegaan zijn. Niet alleen hebben zij minder vaak betaald werk, ook hebben zij vaker een kleine baan. Het is niet dat praktijkonderwijs leerlingen massaal op het mbo uitvallen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat ze op het mbo juist succesvoller zijn dan menigeen denkt. Dat blijkt echter geen garantie voor succes op de arbeidsmarkt.

Arbeidsperspectief voor jongeren met een beperking
Sociaal Bestek

Een aanpak om de arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking te bevorderen, heeft alleen kans van slagen als deze is gestoeld op kennis. Informatie over de doelgroep, de mogelijke struikelblokken en oplossingen, biedt beleidsmakers bewustwording én handelingsperspectief.

Het verschil maken

Hoe kun je als gemeente samen met partijen in de regio voor deze jongeren en werkgevers echt het verschil maken? In deze paper staan op hoofdlijnen de uitkomsten beschreven van het onderzoek in opdracht van gemeenten in het Rijk van Nijmegen. Onderbouwing en verdieping is te vinden in het gelijknamige onderzoeksrapport.

Van onderwijs naar arbeidsmarkt

Hoe lukt het om jongeren met een beperking vanuit school aan werk te helpen en wat kan ieders rol daarin zijn? 15 praktijkvoorbeelden maken dit inzichtelijk.

De dag van Jules

In 2015 zal Nederland het VN Verdrag inzake de rechten van personen met beperkingen ratificeren. Dat vraagt veel van gemeenten. In de ‘Dag van Jules’ wordt een dag uit het leven van de 18-jarige Jules beschreven: de activiteiten die hij onderneemt, de impact van zijn beperking op het uitvoeren van deze activiteiten en wat op grond van het VN Verdrag van gemeenten verwacht mag worden om dit voor Jules mogelijk te maken.

Liever Werken
Sociaal Bestek

Veel pro en vso jongeren zijn prima in staat om eenvoudig werk te verrichten in een reguliere bedrijf. Toch zijn veel van deze jongeren niet aan het werk. Opvallend is dat een groot deel van hen ervoor kiest om een mbo-opleiding te volgen. Maar biedt deze weg ook de grootste kans op duurzame arbeid? Nodig is dat we in plaats van aansturen op een startkwalificatie aansturen op werk. Want het gaat uiteindelijk om arbeidsparticipatie en het vinden van een identiteit daarin.

Gemeenteraad aan zet

Gemeenten worden in belangrijke mate verantwoordelijk voor de ondersteuning van jongeren met beperkingen en hebben de nodige ruimte om daar zelf invulling aan te geven. Het is echter niet eenvoudig om tot heldere doelstellingen en een samenhangende en krachtige aanpak te komen. Deze checklist omvat een elftal vragen die raadsleden kunnen helpen om scherp te krijgen wat zij willen weten over deze jongeren om hun raadstaak goed te kunnen vervullen.

Klant Perspectief Spiegel
Sociaal Bestek

Professionals die de mogelijkheden van klanten centraal willen stellen in hun eigen handelen hebben een platform nodig om daar samen met de klant en andere professionals invulling aan te geven. Over de grenzen van regelingen en organisaties heen samenwerken en de klant centraal stellen gebeurt niet zomaar. De Klant Perspectief Spiegel is een krachtige interventie die professionals hierbij helpt.

Tussen nieuw denken en nieuw doen

Welke attitudes van jongeren, ouders, werkgevers, collega's en professionals werken bevorderend om jongeren met een beperking maximaal te laten participeren? Succesvolle praktijken zijn onderzocht. Het resultaat: een set aan attitudes die het verschil kan maken

Werken, doorleren en/of Wajong?

Op welke wijze kan de focus op werk (of doorleren) onder potentiële Wajongers, ouders en onderwijspersoneel gestimuleerd worden? Een verkennend onderzoek op een achttal pro en vso scholen.

Interessante publicaties van anderen

Businesscases - inzicht in indirecte kosten voor werkgever

Berenschot onderzocht vanuit werkgeversperspectief de kosten en baten van het werken met mensen met arbeidsbeperkingen. Nieuw is vooral het inzicht in de indirecte kosten. Het gaat dan vooral om de kosten voor aansturing en coordinatie. Deze bedragen gemiddeld 2.000 euro per mederwerker per jaar, afhankelijk van het niveau van de werkzaamheden. Wanneer er veel interactie is met collega's op andere niveaus of met klanten, bedragen deze kosten gemiddeld zelfs 4.000 euro per jaar. Het gaat bij deze indirectie kosten niet alleen om de extra tijd die leidinggevenden structureel kwijt zijn voor de begeleiding. Het werken met mensen met een lagere loonwaarde, betekent ook dat het werk door meer mensen gedaan moet worden. Dit brengt extra coordinatie met zich mee. Maar mogelijk ook kosten voor extra werkkleding e.d. Deze indirecte kosten worden veelal niet of slechts gedeeltelijk vanuit de overheid vergoed.

Duidelijk stappenplan voor werkgevers

Wilt u als werkgever mensen met een arbeidsbeperking (meer) kansen bieden? De samenwerkende werkgeversorganisaties maakten voor u een brochure met een duidelijk stappenplan. 

VSO in beeld 2015

Het vso is volop in ontwikkeling. Passend onderwijs, de Wet Kwaliteit vso en het Toezichtkader vso vragen de komende jaren veel van speciaal onderwijs scholen. Maar waar staat de sector nu? En welke ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren zichtbaar? VSO in beeld geeft een overzicht van de stand van zaken. Nuttige data en overzichtelijk gepresenteerd. Ook nuttig voor gemeenten om wat meer beeld te krijgen bij het VSO.

Wat werkt bij Wajongers?

Een stevig kwantitatief onderzoek dat belangrijke aanknopingspunten voor beleid biedt. Dit onderzoek maakt opnieuw duidelijk hoe groot de invloed van de omgeving is. Zo wijst dit onderzoek uit dat het feit of ouders wel of niet werken de belangrijkste voorspeller voor werk vinden is.

Inclusief Herontwerp Werkprocessen
Gedrag & Organisatie

De IHW-methode is een methode voor analyse en herontwerp van werkprocessen waarmee werk anders georganiseerd en verdeeld kan worden, zodat er taken ontstaan die uitgevoerd kunnen worden door mensen met beperkingen. Besproken worden eerste positieve ervaringen in een reguliere zorgorganisatie.

Passend beroepsonderwijs

Steeds meer jongeren met een beperking kiezen op hun weg naar werk voor een mbo-opleiding. Het onderzoek laat zien dat velen het moeilijk hebben in het mbo en daarna moeite hebben betaald werk te vinden. Maar er zijn ook positieve signalen, die aanleiding geven om de ondersteuning beter en soms anders aan te pakken.

Arbeidstoeleiding jongeren met een lvb

In dit onderzoek is gekeken wat scholing, begeleiding en hulpverlening rondom jongeren met een LVB bijdragen aan de arbeidstoeleiding van deze jongeren, en wat een meer transdisicplinaire aanpak kan opleveren.