Portfolio

Alhoewel de opdrachten die ik uitvoer een uiteenlopend karakter hebben, hebben zij één ding gemeen: ze zijn allemaal gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongeren met beperkingen.

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat bij een waarderende evaluatie - een evaluatie die zich richt op wat goed werkt - de kans op verbetering en ontwikkeling groter is dan bij een evaluatie die zich richt op de tekortkomingen van een aanpak. Ook blijkt een waarderende evaluatie wezenlijk bij te kunnen dragen aan het versterken van de samenwerking tussen betrokken organisaties.
Leren van de ervaringen van betrokkenen in de regio over ‘wat waardevol is’ en over ‘wat kan werken’ als het gaat om het perspectief op ontwikkeling voor jeugdigen die niet op een school ingeschreven staan.  Zodat het als een voedingsbodem kan dienen voor het creëren van nieuwe beweging in vastgelopen situaties en voor het (h)erkennen en ondersteunen van de ontwikkeling die er al is.
Onderzoek naar de effecten, voor- en nadelen van het huidige model van gedeelde bekostiging en het alternatieve model van ongedeelde bekostiging.
Perspectief op ontwikkeling voor jongeren met lvb of mvb
De Spelderholt Academie biedt jongeren met licht tot matig verstandelijke beperkingen de kans om zich na het verlaten van het vso verder te ontwikkelen op het vlak van wonen, werken en leren. We onderzochten de resultaten en toegevoegde waarde van dit traject, vanuit het perspectief van de studenten, hun gezinnen en de maatschappij.
Peer Review on Social Inclusion
Peer Review on Social inclusion, the equalisation of opportunities for young people with disabilities Which active ingredients foster these social inclusion?
Jongeren met lvb én gedragsproblematiek
Onderzoek naar en beschrijving van de visie van Pluryn op de arbeidsintegratie van jongeren met licht verstandelijke beperkingen én gedragsproblematiek.
Praktijkonderwijs Steenwijk
Volgens de principes van Waarderend Onderzoeken komt het team van de pro-school in Steenwijk tot aansprekende beelden over het praktijkonderwijs in 2025 en vertaalt die naar concrete acties voor de korte en lange termijn. Dit proces resulteert niet alleen in tal van ideeen, maar ook in veel positieve energie! En is daarmee de sleutel tot de doorontwikkeling van het praktijkonderwijs in deze regio...
Doorstroom pro - mbo
In de praktijk stroomt een aanzienlijk deel van de leerlingen uit het praktijkonderwijs door naar het mbo. Het pro heeft echter als wettelijke opdracht voor te bereiden op het uitoefenen van functies op de arbeidsmarkt onder het niveau van de entreeopleiding. Deze discrepantie is aanleiding geweest voor het Ministerie van OCW om KBA Nijmegen en ondergetekende te vragen een verkenning uit te...
Jarenlang was werken in de zorg kansloze missie voor lageropgeleide jongeren. Onder invloed van de discussie over de eenzaamheid van ouderen lijkt er zeker in de verpleeghuiszorg ruimte te ontstaan voor zorgassistenten op een lager niveau. Met als kerntaak: liefdevolle aandacht! Scholen, gemeenten, UWV, SBB e.a. willen in een pilot  uitvinden hoe betere samenwerking richting werkgevers...
Het lijkt erop dat steeds meer ondernemers bereid zijn om mensen met arbeidsbeperkingen kansen te bieden. De regionale werkbedrijven hebben echter moeite om geschikte kandidaten aan te dragen. We hebben de ondersteuning van ondernemers en van kandidaten met een arbeidsbeperking tegen het licht gehouden en onderzocht waar kansen liggen om de aanpak te versterken.
Van school naar werk - Naar een wezenlijk andere benadering
Betere ondersteuning van kwetsbare jongeren in de voorbereiding op werk, het creeren van een passende werkplek en het behoud van werk. Dit project is erop gericht om kennis uit te wisselen tussen regio's en initiatieven en waar nodig belemmeringen weg te nemen.
Workshop 'Jonggehandicapten: Hoe u ze aan het werk kunt helpen én houden'
Deze workshop biedt u en uw organisatie inzicht in wie deze jongeren met beperkingen zijn en biedt u praktische handvatten om samen met andere partijen deze jongeren te helpen werk te vinden en te behouden.  
Een op de zes 23 tot 27-jarigen in Nederland heeft geen werk of opleiding. Herstel en vernieuwing van de BBL en het vergroten van de toegankelijkheid van de BOL zullen het perspectief van de 23-plussers met lichtere problematiek doen verbeteren. 23-plussers met meer complexe, stevige problematiek zijn meer geholpen met alternatieve opleidingsroutes en met meer persoonlijke, intensieve begeleiding...
Een sluitende aanpak is nodig om kwetsbare jongeren perspectief op werk en opleiding te bieden. In de regio Utrecht Noordwest heeft men ervaring opgedaan met wat de toegevoegde waarde van de RMC-functie kan zijn. Met betrokken partijen heb ik een evaluatie mogen uitvoeren naar de opbrengsten en werking van JOW!. Lessen die vervolgens voeding gegeven hebben aan de dialoog over hoe een sluitende...
Opleiding: creëren van baankansen voor leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Het vinden van werk voor leerlingen uit het vso en pro is meer dan het matchen van bestaand vraag en aanbod. Baankansen zijn vaak latent aanwezig. In een duurzame relatie met werkgevers moeten plekken gecreëerd worden. Functiecreatie kan helpen. Ook moeten voor werkgevers de juiste condities gerealiseerd worden en de jongeren goed voorbereid: gemotiveerd en met de juiste vaardigheden.

Blog

Wel een levenscoach, geen vervolgopleiding?!

Het versterken van hulpbronnen, bijvoorbeeld middels de inzet van een levenscoach, kan zeker bijdragen. Maar ondertussen laten we kansen liggen om de zelfredzaamheid van mensen met verstandelijke beperkingen te vergroten. Veel jongeren met verstandelijke beperkingen hebben, wanneer zij het vso verlaten, namelijk geen toegang tot passend vervolgonderwijs. Terwijl recent onderzoek uitwijst dat een passende vervolgopleiding kan maken dat zij na hun 18e nog een flink stuk zelfstandiger en zelfredzamer worden, en dat dit bijdraagt aan het meedoen en de tevredenheid met het eigen leven.

Gezocht: Positieve ervaringen in Corona tijd!

Welke (onverwachte) positieve ervaringen heeft u in Corona tijd opgedaan als het gaat om de ontwikkeling van  jonge mensen met beperkingen en hun perspectief werk? Vertel!