Portfolio

Alhoewel de opdrachten die ik uitvoer een uiteenlopend karakter hebben, hebben zij één ding gemeen: ze zijn allemaal gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van jongeren met beperkingen.

 

Doorstroom pro - mbo
In de praktijk stroomt een aanzienlijk deel van de leerlingen uit het praktijkonderwijs door naar het mbo. Het pro heeft echter als wettelijke opdracht voor te bereiden op het uitoefenen van functies op de arbeidsmarkt onder het niveau van de entreeopleiding. Deze discrepantie is aanleiding geweest voor het Ministerie van OCW om KBA Nijmegen en ondergetekende te vragen een verkenning uit te...
Peer Review EU on Social Inclusion
Peer Review on Social inclusion, the equalisation of opportunities for young people with disabilities Which active ingredients foster these social inclusion?
Jarenlang was werken in de zorg kansloze missie voor lageropgeleide jongeren. Onder invloed van de discussie over de eenzaamheid van ouderen lijkt er zeker in de verpleeghuiszorg ruimte te ontstaan voor zorgassistenten op een lager niveau. Met als kerntaak: liefdevolle aandacht! Scholen, gemeenten, UWV, SBB e.a. willen in een pilot  uitvinden hoe betere samenwerking richting werkgevers...
Onderzoek naar werking, effectiviteit en toegevoegde waarde ontwikkelingstraject jongeren met verstandelijke beperkingen
De Spelderholt Academie biedt jongeren met licht tot matig verstandelijke beperkingen de kans om zich na het verlaten van het vso verder te ontwikkelen op het vlak van wonen, werken en leren. We onderzoeken de resultaten en toegevoegde waarde van dit traject, vanuit het perspectief van de studenten, hun gezinnen en de maatschappij.
Het lijkt erop dat steeds meer ondernemers bereid zijn om mensen met arbeidsbeperkingen kansen te bieden. De regionale werkbedrijven hebben echter moeite om geschikte kandidaten aan te dragen. We hebben de ondersteuning van ondernemers en van kandidaten met een arbeidsbeperking tegen het licht gehouden en onderzocht waar kansen liggen om de aanpak te versterken.
Van school naar werk - Naar een wezenlijk andere benadering
Betere ondersteuning van kwetsbare jongeren in de voorbereiding op werk, het creeren van een passende werkplek en het behoud van werk. Dit project is erop gericht om kennis uit te wisselen tussen regio's en initiatieven en waar nodig belemmeringen weg te nemen.
Workshop 'Jonggehandicapten: Hoe u ze aan het werk kunt helpen én houden'
Deze workshop biedt u en uw organisatie inzicht in wie deze jongeren met beperkingen zijn en biedt u praktische handvatten om samen met andere partijen deze jongeren te helpen werk te vinden en te behouden.  
Een sluitende aanpak is nodig om kwetsbare jongeren perspectief op werk en opleiding te bieden. In de regio Utrecht Noordwest heeft men ervaring opgedaan met wat de toegevoegde waarde van de RMC-functie kan zijn. Met betrokken partijen heb ik een evaluatie mogen uitvoeren naar de opbrengsten en werking van JOW!. Lessen die vervolgens voeding gegeven hebben aan de dialoog over hoe een sluitende...
Opleiding: creëren van baankansen voor leerlingen voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
Het vinden van werk voor leerlingen uit het vso en pro is meer dan het matchen van bestaand vraag en aanbod. Baankansen zijn vaak latent aanwezig. In een duurzame relatie met werkgevers moeten plekken gecreëerd worden. Functiecreatie kan helpen. Ook moeten voor werkgevers de juiste condities gerealiseerd worden en de jongeren goed voorbereid: gemotiveerd en met de juiste vaardigheden.
Een op de zes 23 tot 27-jarigen in Nederland heeft geen werk of opleiding. Herstel en vernieuwing van de BBL en het vergroten van de toegankelijkheid van de BOL zullen het perspectief van de 23-plussers met lichtere problematiek doen verbeteren. 23-plussers met meer complexe, stevige problematiek zijn meer geholpen met alternatieve opleidingsroutes en met meer persoonlijke, intensieve begeleiding...
Het is 2020… Het Pro College doet het fantastisch op het gebied van professioneel handelen, en wordt hiervoor geprezen door medewerkers, leerlingen, ouders en bedrijven. Kun je zo beeldend mogelijk beschrijven wat je om je heen ziet gebeuren?  Door een waarderend, onderzoekende benadering is vanuity medewerkers zelf de energie ontstaan om met het  profesioneel handelen aan de slag te gaan.
Wie zijn die jongeren en wat werkt?
Gemeenten zijn volgens de Participatiewet per 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van jonggehandicapten bij werk. Maar.. Wie zijn die jongeren met beperkingen? Wat zijn hun arbeidsmogelijkheden? Welke arbeidsbeperkingen hebben zij? Hoe kun je hen adequaat ondersteunen? Wat hebben werkgevers nodig?
Meer arbeidsperspectief voor pro-leerlingen
Veel praktijkonderwijs leerlingen kiezen ervoor om eerst een mbo-opleiding te volgen, en niet direct aan het werk te gaan. Maar biedt die weg hen ook de grootste kans op duurzame arbeid?
Voorlichting werkgevers banenafspraak en participatiewet
Werkgevers informeren over het Sociaal Akkoord, de Quotumwet en de Participatiewet. Wat is er nu besloten en wat betekent dat voor u als werkgever? Maar daar stoppen we niet. We presenteren een positief realistisch verhaal over de mogelijkheden en beperkingen van de werkzoekenden die in aanmerking komen voor de garantiebanen. Wat zij uw bedrijf te bieden hebben, en wat nodig is om er een succes...
Overgang vervolgonderwijs of werk
Dit onderzoek richt zich op de overgang van leerlingen vanuit vso, pro en intramurale zorg naar vervolgonderwijs of werk in de regio Den Haag. Er gebeurt al veel goeds. Maar er verandert ook veel. Gaat het nu goed komen of is er nog meer of iets anders nodig?

Blog

Leren Waarderen - Leerlingen uit het praktijkonderwijs

Huub Poels over praktijkonderwijs

Eind februari heeft Huub Poels als directeur afscheid genomen van de Rijzert, school voor praktijkonderwijs in Den Bosch. Ter ere van zijn afscheid heb ik Huub uitgebreid mogen interviewen over zijn kijk op het praktijkonderwijs en de passies, talenten en beperkingen van de leerlingen. Een openhartig verhaal van een bevlogen man.

EU Peer Review on social inclusion for young people with disabilities

EU Peer review on social inclusion for young people with disabilities

What are the key factors fostering the social inclusion of young people with disabilities? And how can we ensure equal access to quality support services for these young people?   

Some of the questions we spoke about during the peer review in Zagreb.